Ένορκη μετάφραση

Συχνά απαιτείται ένορκη, επικυρωμένη μετάφραση για επίσημους φορείς (δικαστήριο, δήμος). Αυτό περιλαμβάνει έγγραφα όπως τίτλους ή έγγραφα προσωπικής κατάστασης, συμβολαιογραφικές πράξεις, εκπαιδευτικά διπλώματα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά. Ένας ορκωτός μεταφραστής είναι εξουσιοδοτημένος να μεταφράζει τέτοια έγγραφα.

Οι ένορκες μεταφράσεις πρέπει να επισυνάπτονται επισήμως αναπόσπαστα στα πρωτότυπα έγγραφα. Παρέχονται και σφραγίδες από τον μεταφραστή. Μερικές φορές ο παραλήπτης ζητά πρόσθετη διαβεβαίωση ότι η μετάφραση έχει προετοιμαστεί από ορκωτό μεταφραστή, μπορούμε να προσκομίσουμε ένα apostille από το δικαστήριο. Με αυτό το apostille μπορείτε να είστε σίγουροι ότι ο ορκωτός μεταφραστής είναι πράγματι εγγεγραμμένος στο εθνικό Rbtv (Μητρώο Ορκωτών Διερμηνέων και Μεταφραστών).